当前位置:正文

Thong Ke Xsmb Hang Tuan Giao thức mạng là gì?

Cập Nhật:2022-06-14 06:18    Lượt Xem:159

Thong Ke Xsmb Hang Tuan Giao thức mạng là gì?

One: OSI model

% 2nbsp; Tên% phù dâu;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; Hướng dẫn viên 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; Hàm Lớp thể thao% 2nbgài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; 1% 2nbsp;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; Thực hiện kết nối vật lý giữa hệ thống máy tính và mạng (1) (0.) 2Yeah; Lớp liên kết dữ liệu 2Yeah; 2% phù dâu;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; Gói và kích hoạt dữ liệu để tạo khung thông tin Thong Ke Xsmb Hang Tuan

% 2nbsp; Lớp mạng% phù dâu; 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; 3% 2nbsp;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; Hãy cung cấp đường thông qua cho dữ liệu được thông qua Lớp vận chuyển 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; 4% phù dâu;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; Hãy cung cấp thông tin và đáp ứng chuỗi truyền tin Lớp phiên chạy 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; 5% phù dâu;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; Thiết lập và phá bỏ kết nối Hiện trình nền 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; Thêm ngoặc 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; Thay đổi dữ liệu, xác nhận định dạng dữ liệu Phạm vi đòi hỏi 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; 7% phù dâu;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; Hiển thị giao diện chương trình người dùng (1 d. 0) I: giao thức điển hình (1. d. 0.) 2enbsp; 2Yeah; 1. tiến trình / Application Protor (top) (application Lớp) [1=${2enbsp;} 2đéo gài;% 2Yeah; Giao thức rộng lớn nhất vào thời điểm thông thường. Mỗi giao thức trong lớp này gồm một chương trình khách hàng và một chương trình dịch vụ. Chương trình hoạt động thông qua giao thức giữa máy phục vụ và khách hàng. Các giao thức thông thường là (Telnet, FTP, SMTP, HTTP, DNS, v. v.) Tập hợp: Một: 0% phù hợp cho;% trên đầu. 2Yeah; 2. Giao thức máy chủ% năn nỉ phù hợp;% 2Yeah; (cấp trung) (cấp tiếp xúc) [1 lối ra}% 2nbsp;% 2đéo gài;% 2Yeah; Thiết lập và duy trì kết nối để đảm bảo an to àn cho việc truyền dữ liệu giữa máy chủ. Lớp này chủ yếu có hai giao thức: TCP (kết nối kết nối, tin cậy, kết nối byte) và UDP (giao thức không liên kết, không đáng tin) 2Yeah; Comment=Giao thức lớp internet% năn nỉ viên 2Yeah; (dưới) (lớp lưới) [1 lối cho tôi'==$2nbsp;% 2đéo gài;% 2Yeah; Nó chịu trách nhiệm cho việc truyền dữ liệu, tìm đường nối giữa các mạng và hệ thống khác nhau, và các thiết bị liên lạc. Các giao thức gồm: IP, ICMP Projecti (đó là một giao thức phụ thuộc của IP) [1=. TCP: giao thức điều khiển truyền liên kết

% 2nbsp; UDP: giao thức gói người dùng (1): Http: giao thức siêu tốc Ftp: giao thức chuyển tập tin {1.====$2nbsp; lP: Giao thông Internet

0% 2nbsp; Icmp: điều khiển thông điệp

=${2nbsp; Gp: giao thức phân giải địa chỉ phía trước RARP: Quy trình độ phân giải địa chỉ hướng, nó xác định địa chỉ IP

% 2nbsp thông qua địa chỉ MAC; TFTP: giao thức cho đơn giản thuyên chuyển tập tin giữa thân chủ và máy phục vụ

% 2nbsp; Dhco: Giao thức cấu hình máy động động, cho phép hệ thống kết nối tới mạng (1.) 0.) 2nằm; Ah Dịch địa chỉ mạng thuộc về mạng lưới bao quát vùng truy cập (địa chỉ riêng được chuyển thành địa chỉ IP hợp pháp (địa chỉ Mạng) Loại DNS: Nó được dùng cho dịch vụ phân giải tên miền để chuyển địa chỉ tên miền sang địa chỉ IP. Description Nơi này là một kho lưu trữ mạng cung cấp sự quản lý kiến thức cá nhân. Mọi nội dung được công bố bởi người dùng, không đại diện cho vị trí của nơi này. Hãy chú ý đến thông tin liên lạc, mua hàng ép và các thông tin khác trong nội dung kiểm tra để tránh lừa đảo. Nếu bạn tìm thấy nội dung có hại hay vi phạm, hãy nhắp vào một nút để báo cáo.